MÚVS_443 Němčina U3V - N3V 01 - B2 Středně pokročilí

Kód: MÚVS_443
Název: Němčina U3V - N3V 01 - B2 Středně pokročilí
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Markéta Blažejová (blazema5@partner.cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz je veden na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce. Cílem je získání jazykových dovedností v oblasti slovní zásoby a gramatiky umožňující studentům plynulé vyjadřování zejména v ústní, ale i v písemné komunikaci. Výběr témat se řídí především zájmy a životními zkušenostmi studentů. Probírají se následující témata (výběrově): média, věda, ekologie, německy mluvící země, technika, umění a medicína. S uvedenými tématy je pak spojena gramatická látka, a to tak, aby ji studenti mohli smysluplně procvičovat (např. technika a složená slova). Své písemné dovednosti rozvíjejí studenti také při  domácí přípravě a psaní textů na výše uvedená témata. Kurz probíhá v učebnách vybavených pro jazykovou výuku, a studenti tak zlepšují svou jazykovou zdatnost i v poslechové a multimediální oblasti.

Výuka probíhá v rozsahu 13 týdnů. Celkem 26 vyučovacích hodin po 45 minutách.

Struktura:

Kurz probíhá vždy ve středu od 12,30 do 14,00 hod 

21.9.2022

Opakování klíčové slovní zásoby a základních gramatických jevů z úrovně B1+.

5.10.2022

Cestování. Minulý čas. Plusquamperfektum.

12.10.2022

Doprava. Vedlejší věty časové, přípustkové a příčinné.

19.10.2022

Životní prostředí a příroda. Konjunktiv II (préterita a plusquamperfekta).

26.10.2022

Ekologie. Vedlejší věty podmínkové a účinkové.

2.11.2022

Opakování slovní zásoby: synonyma a antonyma. Procvičování problematické látky. Nepravidelná slovesa.

9.11.2022

Německá literatura. Moje oblíbené knihy. Práce se slovníkem.

16.11.2022

Berlin. Stupňování a skloňování přídavných jmen a příslovcí.

23.11.2022

Pojmy z politiky a historie. Předložky. Je-desto.

30.11.2022

Svátky. Infinitiv.

7.12.2022

Kulturní rozdíly: německy mluvící země a Česká republika. Porušování větného rámce.

14.12.2022

Práce a povolání. Dass a damit vs infinitivní konstrukce.

4.1.2023

Volný čas. Opakování slovní zásoby: synonyma a antonyma. Opakování klíčových gramatických jevů zimního semestru.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Dusilová, D. et al.: Sprechen Sie Deutsch 3. Praha: Polyglot, 2002. Dusilová, D. et al. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Polyglot, 2018
Termín konání: 21.09.2022 - 04.01.2023
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Středa: 12:30-14:00, 210
Cena: 500,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz