FS_005 Vytápění

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: FS_005
Název: Vytápění
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 150 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Písemná ročníková práce
Způsob ukončení - upřesnění: Projekt vytápění pod odborným vedením
Lektor: Ing. Roman Vavřička, Ph.D. (Roman.Vavricka@fs.cvut.cz), prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (Jiri.Basta@fs.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (Jiri.Basta@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním.
Anotace:

Kurz Vytápění pořádaný v rámci programu celoživotního vzdělávání na Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí poskytne účastníkům průřezovou znalost v oboru vytápění. Tématicky obsáhne problematiku vnitřního prostředí, tepelných bilancí vytápěného prostoru, potřeb tepla a paliva, otopných soustav, tepelných izolací, pojistných a zabezpečovacích zařízení, otopných ploch a zdrojů tepla. Nemalá část kurzu bude věnována i CZT, kotelnám, problematice navrhování systémů přípravy TV, stejně jako regulaci a hydraulice otopných soustav, solární tepelné technice a tepelným čerpadlům. Nedílnou součástí kurzu bude i zvládnutí problematiky základů větrání a větrání kotelen spolu s přívodem spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Kurz je koncipován jako plně výukový, a tak jeho nedílnou součástí bude i zpracování projektu vytápění, který bude v průběhu kurzu konzultován s přednášejícími a na závěr kurzu obhajován.

Kurz je dvousemestrální a začíná 9. 9. 2019. V každém semestru budou realizovány čtyři třídenní přednáškové bloky.

Struktura:

Témata odborných přednášek:Vnitřní tepelné prostředí, Tepelné bilance vytápěného prostoru, Základy větrání, Potřeba tepla a paliva, Otopné soustavy, Návrh otopných soustav, Pojistné a zabezpečovací zařízení, Otopné plochy, Sálavé vytápění, Zdroje tepla, Centralizované zásobování teplem, Kotelny, Spalovací vzduch, odtah spalin, komíny, Navrhování systémů přípravy teplé vody, Regulace a hydraulika otopných soustav, Solární tepelné soustavy, Tepelná čerpadla, Hodnocení tepelných čerpadel a solárních soustav, Experimentální metody, Projekt.

Výuka v zimním semestru (září – prosinec 2019):9. 9. až 11. 9., 7. 10. až 9. 10., 4. 11. až 6. 11., 2. 12. až 4. 12.

Výuka v letním semestru (únor – květen 2020):3. 2. až 5. 2., 2. 3. až 4. 3., 6. 4. až 8. 4., 4. 5. až 6. 5.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Literatura pro účastníky je zahrnuta v ceně kurzu. PDF podklady od přednášejících budou k dispozici.
Termín konání: 09.09.2019 - 15.05.2020
Místo konání: Praha, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Cena: 25 000,00 Kč
Poznámka:

Září 2019 až květen 2020.

Při malém počtu zájemců si pořádající organizace vyhrazuje právo v daném roce kurz neotevřít.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz