FD_016 Historie a architektura Děčínska II - Děčín

Kód: FD_016
Název: Historie a architektura Děčínska II - Děčín
Fakulta / ústav: Fakulta dopravní
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Alena Sellnerová (sellnale@fd.cvut.cz)
Garant: PhDr. Stanislava Holíková (holiksta@fd.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Další vstupní podmínky: nejsou
Anotace:

Cílem kurzu je nejen seznámit posluchače s historií Děčínska od raného středověku po 20.století, tedy měst Děčína, České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Jílového a dalších, ale zaměřit se i na dochované vrchnostenské i poddanské stavby včetně tzv. lidové architektury a objekty 1.poloviny 20.století, které region utvářejí a definují. Předmětem kurzu bude i téma péče o historické objekty a jejich stavební vývoj, který bude v maximální míře ilustrován v terénu, tedy přímo na stavbách samotných.

Struktura:

1. Úvod, město na Mariánské louce. Počátky založení děčínského hradiště, okolních sídelních aglomerací a královského města Děčín. Výsledky archeologického průzkumu lokality.2. Vznik poddanského města Děčína cca v 60. letech 14. století a jeho vývoj až do roku 1511, kdy Vartenberkové město s hradem prodávají.3. Exkurze do Krásného Března - kostela sv. Floriána s výkladem o rodu z Bünau, jeho rodové a kulturní politice.4. Bünauští v Děčíně, rozšíření luterské víry a vznik protestantských kostelů v Jedlce, Benešově nad Ploučnicí a dalších místech.5. Počátky děčínského hradu za Přemyslovců, Vartenberků i Bünauských, prezentace archeologického výzkumu v prostoru nádvoří. Otázka uchování archeologických situací in situ.6. Barokní přestavby zámku Děčín, podíl Maxmiliána Thuna a V.J.Kosche s polírem Dörrem na nynějším vzhledu celého areálu.7. Barokní kostely Děčínska, koschovské stavby v Růžové, Bělé a dalších místech, stavby K.I.Dietzenhofera.8. Vznik a vývoj vesnic, urbanismus a zemědělská plužina. Typologie venkovského domu Děčínska.9. Konstrukce vesnických domů na Děčínsku (hrázděná, rámová a roubená konstrukce) včetně způsobu jejich oprav a ochrany.10.Historie poddanských měst - Česká Kamenice, hrad Kamenice na Zámeckém vrchu, renesanční zámek Kamenice, svatojakubský kostel a poutní kaple Panny Marie od O.Broggia.11.Historie poddanských měst - Benešov nad Ploučnicí, salhausenské stavby - Horní a Dolní zámek, kostel Panny Marie se Salhausenskou kaplí s náhrobníky.12.Historie poddanských měst - Jílové, jílovský zámek a kostel, thunovská přestavba zámeckého areálu ve 30.letech 20.století.13.Děčín v 18. a 19. století, vodní a železniční doprava, ekonomický a urbanistický rozmach Podmokel, příchod saských protestantských průmyslníků, industrializace děčínské kotliny.14.Děčín mezi lety 1900 a 1945, stavební vývoj centra Podmokel i okrajových částí Děčína, život v meziválečných letech, vliv nové republiky na místní politické klima.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: studijní texty, které lektorka pravidelně zasílá garantce kurzu a ta je skupinovým mailem přeposílá účastníkům, autorkou těchto textů je lektorka, která pracuje jako odborná pracovnice v oblasti památkové péče
Termín konání: 06.10.2020 - 19.01.2021
Místo konání: Děčín, FD ČVUT v Praze, pracoviště Děčín, Pohraniční 1288/1, Děčín I, 405 01
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 16:00-17:45, P1
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Týdně dvě hodiny v ZS.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz