MÚVS_049 Němčina U3V - N3V 01 pro středně pokročilé

Kód: MÚVS_049
Název: Němčina U3V - N3V 01 pro středně pokročilé
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Kolokvium
Lektor: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Rozřazovací test
Anotace:

Kurz je veden na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce. Cílem je získání jazykových dovedností v oblasti slovní zásoby a gramatiky umožňující studentům plynulé vyjadřování zejména v ústní, ale i v písemné komunikaci. Výběr témat se řídí především zájmy a životními zkušenostmi studentů. K posílení dovedností v oblasti mluvení se používají učebnice s přípravou na certifikát B2 a maturitu, protože mají velmi dobře zpracovanou konverzační část. Probírají se následující témata (výběrově): média, věda, ekologie, německy mluvící země, technika, umění a medicína. S uvedenými tématy je pak spojena gramatická látka, a to tak, aby ji studenti mohli smysluplně procvičovat (např. technika a složená slova). Své písemné dovednosti rozvíjejí studenti také při  domácí přípravě a psaní textů na výše uvedená témata. Kurz probíhá v učebnách vybavených pro jazykovou výuku, a studenti tak zlepšují svou jazykovou zdatnost i v poslechové a multimediální oblasti.

Časová dotace kurzu je 90 minut týdně.  

Struktura:
 • KOMUNIKACE

  • Lidé a média.
  • Psychologie.
  • Příroda a ekologie.
  • Věda.
  • Německy mluvící země: Německo.
  • Německy mluvící země: AT, CH, LIE, LUX
  • Opakování.
  • Technika
  • Interkulturní komunikace.
  • Umění.
  • Mír a válka. Politika.
  • Medicína.
  • Všední den.
  • Shrnutí.

   

  GRAMATIKA

  • Zu-Infinitiv.
  • Způsobová slovesa I
  • Způsobová slovesa II
  • Předložky.
  • Otázky a odpovědi: wo-, da-…
  • Členy a rody.
  • Opakování.
  • Složeniny.
  • Vedlejší věty - konsolidace.
  • Skloňování přídavných jmen - konsolidace.
  • Číslovky.
  • Slovní zásoba: tvoření slov.
  • Konjunktiv – konsolidace
  • Shrnutí.
Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: LOUMIOTIS, U. et MAZUR, A. So geht´s zu B2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2016. ISBN 978-3-12-675810-9 MEJZLÍKOVÁ, Š. Odmaturuj z německého jazyka 2. Brno: Didaktis, 2006. ISBN 978-80-7358-042-1
Termín konání: 17.02.2021 - 19.05.2021
Místo konání: Praha, Masarykův ústav vyšších studií, Kolejní 2637/2a 160 00 Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Středa: 12:30-14:00, 408
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

S ohledem na opatření Vlády České republiky v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem, je možné, že výuka bude probíhat distančně.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz