FS_046 Větrání a klimatizace

Kód: FS_046
Název: Větrání a klimatizace
Fakulta / ústav: Fakulta strojní
Rozsah předmětu: 144 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Martin Barták, Ph.D. (Martin.Bartak@fs.cvut.cz), Ing. Miloš Lain, Ph.D. (Milos.Lain@fs.cvut.cz), Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. (Miroslav.Kucera@fs.cvut.cz), Ing. Vladimír Šulc, Ph.D. (Vladimir.Sulc@fs.cvut.cz), doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. (Jiri.Hemerka@fs.cvut.cz), doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz), prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. (Jiri.Basta@fs.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. (Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Středoškolské vzdělání
Anotace:

Obsahem základního dvousemestrálního kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace. Kurz je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, laboratoře a samostatné studium). Kurz je vhodnou přípravou k autorizačním zkouškám. Účastníci obdrží osvědčení o absolvovaní. 

Více informací:

https://utp.fs.cvut.cz/pro-praxi/vak2022/

Struktura:

1. semestr - letní

Hygienické a technologické požadavky na větrání a klimatizaci

Tepelné prostředí, parametry, fyziologické požadavky, hygienické předpisy. Čistota ovzduší, koncentrace znečišťujících látek.  Zákonné požadavky, normy ČR, EU, ISO. Technologické požadavky.

Tepelné bilance větraných a klimatizovaných objektů

Tepelné vlastnosti staveb, stacionární a nestacionární přenos tepla. Tepelné ztráty, tepelné zisky. Podklady pro dimenzování větracích a klimatizačních zařízení. Výměníky tepla. Software, příklady.

Úpravy teploty a vlhkosti vzduchu ve větrání a klimatizaci

Termodynamické vlastnosti vlhkého vzduchu, úpravy vzduchu ve větrání a klimatizaci (směšování, ohřev, vlhčení, odvlhčování, chlazení, zpětné získávání tepla a vlhkosti). Diagram h-x. Software, příklady.

Distribuce vzduchu, vzduchotechnické sítě, ventilátory

Systémy směšovací, zaplavovací, neizotermní proudění. Návrh výustí pro přívod vzduchu, vlastnosti odsávacích otvorů. Dimenzování vzduchovodů a ventilátorů. Příklady.

Filtrace vzduchu

Principy odlučování. Odlučování v průmyslu. Filtrace atmosférického vzduchu, třídy filtrů. Filtrace pro čisté prostory. Příklady řešení.

Základy větrání, větrání přirozené a nucené

Celkové větrání přirozené a nucené, místní větrání, odsávání. Dimenzování větracích zařízení, tepelné bilance. Využití oběhového vzduchu a zpětného získávání tepla. Bilance větrané místnosti. Přirozené větrání. Nucené větrání, dimenzování výměníků. Příklady řešení.

Zdroje tepla, vodní sítě

Koncepční řešení zdrojů tepla pro vzduchotechniku, připojování výměníků na zdroje tepla. Vodní sítě pro klimatizaci, funkční schémata, dimenzování potrubí, čerpadel.

2. semestr - zimní

Klimatizace

Výpočet tepelné zátěž klimatizovaných prostorů. Klimatizační systémy jednozónové, vícezónové, vzduchové, vodní, kombinované (vzduch/voda), chladivové. Funkce, dispoziční řešení, dimenzování. Příklady řešení vč. zakreslení v h-x diagramu.

Zdroje chladu a tepelná čerpadla v klimatizaci 

Tepelné oběhy chladicích zařízení. Chlazení přímé a nepřímé. Akumulace chladu. Hlavní komponenty (aparáty, rozvody, regulační prvky). Tepelná čerpadla. Chladiva, vliv na životní prostředí, platná legislativa.

Automatické řízení větracích a klimatizačních zařízení

Funkční schémata, regulační obvody, regulované soustavy. Přesnost regulace. Řídicí systémy pro jednoduché a složité systémy.

Snižování hluku ve vzduchotechnice

Vlastnosti hluku, hygienické požadavky, zdroje hluku. Metody snižování hluku vzduchotechnických zařízení. Pružné ukládání strojů a strojních zařízení. Příklady řešení.

Měření a hodnocení funkce vzduchotechnických zařízení

Měření základních parametrů vzduchu (teplota, vlhkost, tlak, rychlost, průtok). Stanovení výkonových parametrů vzduchotechnických zařízení měřením (výměníky, ventilátory, vyústky). Měření intenzity větrání, měření těsnosti vzduchovodů. Laboratorní a provozní měření. Měření hygienických parametrů prostředí (mikroklima, čistota ovzduší).

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Účastníci kurzu obdrží veškerou potřebnou literaturu a podklady ve formě sylabů.
Termín konání: 01.03.2022 - 07.12.2022
Místo konání: Praha, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 - halové laboratoře (místnost bude upřesněna)
Cena: 30 000,00 Kč
Poznámka:

Vyučující:

Ing. Martin Barták, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

prof. Ing. František Drkal, CSc.

doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Ing. Luděk Mareš

Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz