FJFI_053 PRAKTIKUM Z RADIOCHEMICKÉ TECHNIKY

Kód: FJFI_053
Název: PRAKTIKUM Z RADIOCHEMICKÉ TECHNIKY
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Klasifikovaný zápočet
Lektor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti na úrovni kompletního VŠ kurzu chemie. Absolvování základních praktických VŠ kurzů chemie.
Anotace:

Předmět je cílen na výcvik studentů v laboratorní praxi a jejich přípravu na práci s otevřenými zářiči v základních laboratorních operacích jako je pipetování, extrakční či chromatografické techniky. Pozornost je věnována dekontaminaci povrchů a likvidaci následků nehody, práci za stíněním a v rukavicovém boxu.

Struktura:

V předmětu studenti získají znalosti základů práce v radiochemické laboratoři a základních radiochemických technik. Absolventi budou schopni pracovat v radiochemické laboratoři s otevřenými radioaktivními zářiči.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: 1. J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (aktuální vydání), ČVUT Praha, KJCH. Doporučená literatura: 1. K. Matějka a kol.: Školní reaktor VR-1 Vrabec - první část experimentálních úloh, ČVUT Praha, 1993. 2. W.D.Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg: Modern nuclear chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz