FJFI_054 SEPARAČNÍ METODY V JADERNÉ CHEMII 1

Kód: FJFI_054
Název: SEPARAČNÍ METODY V JADERNÉ CHEMII 1
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 39 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: 1. Kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni (anorganická, organická, fyzikální) 2. Základní kurz jaderné chemie
Anotace:

Předmět je členěn do několika kapitol, v úvodu v rámci chemie komplexních sloučenin je  probrána tvorba a stabilita komplexů a na ně navazující speciační výpočty. Další kapitola podává přehled separačních metod a jejich srovnání. Dále jsou podrobně probrány základy kapalinové extrakce, extrakce chelátů, extrakční chromatografie, teorie iontové výměny s chromatografií na měničích iontů a dalších chromatografických metod, včetně teoretických základů metod, používaných činidel a konkrétních příkladů. Celý výklad je zaměřen na využití probíraných metod v jaderné chemii, jejich výhody a specifické požadavky.

Struktura:

V kurzu získají posluchači znalost principů a funkcí hlavních typů separačních metod používaných v radiochemii. Posluchači získají schopnost vybrat vhodné separační metody a postupy po chemické i technické stránce pro konkrétní systém a schopnost provést pro základní separační systémy odpovídající výpočty spolu s interpretací výsledků.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] Starý J., Kyrš M., Marhol M.: Separační metody v radiochemii, Academia, Praha, 1975 [2] Štulík K.: Analytické separační metody, Karolinum, 2005 [3] Volka K. a kol.: Analytická chemie II, VŠCHT Praha, 1997 Doporučená literatura: [1] Marcus Y., Kertes A.S.: Ion Exchange and Solvent Extraction of Metal Complexes, J. Wiley, 1969 [2] Dean A.J.: Chemical Separation Methods, Van Nostrad Reinhold Company, 1969
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 3 250,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz