FJFI_055 RADIOCHEMIE STOP

Kód: FJFI_055
Název: RADIOCHEMIE STOP
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 39 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: Ing. Helena Filipská (helena.filipska@fjfi.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Posluchači by měli dobře znát fyzikální chemii roztoků, včetně koloidní chemie.
Anotace:

Přednáška se zabývá stavem (speciací) a fyzikálně chemickým chováním velmi nízkých koncentrací (stop) látek, zejména radionuklidů, v homogenních a mikroheterogenních soustavách a metodami jejich studia. Jsou podrobně diskutovány vznik a vlastnosti koloidních forem radionuklidů ve stopových koncentracích a metody práce s roztoky obsahujícími studované stopy. Předmětem druhé části přednášky je distribuce stop v makroheterogenních soustavách, zejména spolusrážení, adsorpce a elektrodepozice stop.

Struktura:

V kurzu získají posluchači znalosti o stavu (speciaci) a zvláštnostech fyzikálně chemického chování stopových množství látek, zejména radionuklidů, v homogenních a mikroheterogenních systémech a o jejich distribuci v systémech makroheterogenních.

Posluchači budou schopni zvolit vhodnou metodu analýzy speciace a chování stop v uvedených systémech a správně pracovat s roztoky obsahujícími stopová množství radionuklidů.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] P. Beneš, V. Majer: Trace Chemistry of Aqueous Solutions, Elsevier, Amsterdam 1980. Doporučená literatura: [1] V. Majer et al.: Základy užité jaderné chemie, SNTL, Praha 1985. [2] B. Salbu, E. Steinnes (Eds.): Trace elements in Natural Waters. CRC Press, Boca Raton 1995.
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 3 250,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz