FSv_098 Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy

Code: FSv_098
Name: Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy
Department: Faculty of Civil Engineering
Duration in hours: 112 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture, Tutorial and Laboratory Exercise
Mode of completion: Final thesis
Mode of completion detail: Prezentace závěrečné práce.
Lecturer: Ing. Miloš Lain, Ph.D. (Milos.Lain@fs.cvut.cz), Ing. Miroslav Urban, Ph.D. (miroslav.urban@fsv.cvut.cz), Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. (pavla.dvorakova@fsv.cvut.cz), Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. (frolik@fsv.cvut.cz), Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. (zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz), doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (kyncl@fel.cvut.cz), doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (michal.kabrhel@fsv.cvut.cz), prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (kabele@fsv.cvut.cz)
Supervisor: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (kabele@fsv.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Úplné střední vzdělání
Other prerequsites: Zájem o obor.
Annotation:

Cílem kurzu CŽV je upskilling odborníků, tedy zvyšování kvalifikace v nových profesích v procesu návrhu, realizace a provozu budov. Kurz je zaměřen na problematiku vytápění, větrání a klimatizace budov, zdravotně-technické instalace, měření a regulaci technologických zařízení budov z hlediska energetické náročnosti, kvality prostředí a provoz. V kurzu bude kladen důraz na integraci nových technologií a materiálů vedoucích k dosažení cílů stanovených v EU pro rok 2030 resp. 2050, tzn. bezuhlíková energeticky soběstačná Evropa. V tématech budou mj. probrány otázky spojené s využitím vodíku, čistých zdrojů elektrické energie a tepla, rozvojem infrastruktury potřebné pro využití bezemisních dopravních prostředků a dosažení uhlíkové neutrality. Kurz bude respektovat aktuální požadavky směrnice o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, které začnou platit pro veřejné budovy v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030. Součástí kurzu je i příprava pro vydávání certifikátů SRI (Smart Readiness Indicator), zaměřená na hodnocení budov z hlediska připravenosti na chytrá řešení v souladu s evropskou směrnicí EPBD4. Kurz se bude zabývat i důležitými aspekty, které přesahují energetickou náročnost, a to zdravými podmínkami vnitřního prostředí, přizpůsobením se změně klimatu, inteligentním budovám, požární bezpečností, přístupností pro osoby se zdravotním postižením.

Structure:

Kurz bude probíhat prezenční blokovou výukou ve formě přednášek, workshopů, konzultací, praktické výuky v laboratoři a samostudia. Celkem se jedná o 92 hodin prezenční  výuky a konzultací a 20 hodin samostudia včetně zpracování závěrečné práce. Výuka se skládá celkem ze šesti dvoudenních bloků rozdělených do dvou semestrů studia.

Zimní semestr 2024:

  • říjen 2024 (dvoudenní blok - čtvrtek 9-16.30h / pátek 9-15h)
  • listopad 2024 (dvoudenní blok - čtvrtek 9-16.30h / pátek 9-15h)
  • prosinec 2024 (dvoudenní blok - čtvrtek 9-16.30h / pátek 9-15h)

Letní semestr 2024:

  • leden 2025 (dvoudenní blok - čtvrtek 9-16.30h / pátek 9-15h)
  • únor 2025 (dvoudenní blok - čtvrtek 9-16.30h / pátek 9-15h)
  • březen 2025 (dvoudenní blok - čtvrtek 9-16.30h / pátek 9-15h)
  • duben 2025 - obhajoba závěrečné práce

Konkrétní termíny výuky budou upřesněny.

Document: Micro-credentials certificate
Teaching aids: Učební materiály pro účastníky budou k dispozici v době konání kurzu.
Date: 07.10.2024 - 01.05.2025
Venue: Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
Price: 29 850,00 CZK
Note:

Kurz je zakončen vydáním osvědčením ve formě certifikátu na základě obhájené závěrečné práce a účasti na prezenční formě výuky. Kurz je dále zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a program je hodnocen 3 kreditními body.

Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz