Celoživotní vzdělávání na ČVUT

Celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní  je důle­ži­tou sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí čin­nos­ti uni­ver­zi­ty. Celo­ži­vot­ní vzdě­lá­vá­ní se řídí § 60 záko­na č. 111/1998 Sb., o vyso­kých ško­lách, v platném znění a Řádem celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní na ČVUT. V jeho rám­ci jsou nabí­ze­ny tako­vé dru­hy vzdě­lá­vá­ní, jako je stu­di­um jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů, Uni­ver­zi­ta tře­tí­ho věku, profesně orientované, jazykové a přípravné kur­zy pro veřejnost a kurzy pro zaměstnance ČVUT.

Podpora pro lektory CŽV je zajišťována Centrem CŽV na ČVUT v Praze.

Kontakt: centrumczv@cvut.cz

Kurzy pro veřejnost


Kurzy pro veřejnost jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti buď pro rozvoj znalostí a schopností, podstatných pro výkon určitého povolání, nebo jako přípravné kurzy pro studium na vysoké škole.

Kurzy na ČVUT

Profesně orientované kurzy se přímo podílí na profesním uplatnění a tím i na ekonomické aktivitě člověka. Přípravné kurzy ke studiu na vysoké škole umožňují účastníkům rozšířit si nebo upevnit znalosti především v oblasti matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie a zahraničním účastníkům umožňují získat v jazykových kurzech potřebné osvědčení o znalosti českého jazyka pro následné studium studijních programů v českém jazyce.

Nejnovější kurzy

BIM v praxi: vzdělávací kurz pro moderní stavebnictví_MPSV FSv

V praxi výstavbových projektů se čím dál častěji setkává…  Více

Přihláška do: 24.05.2024
Výuka od: 22.05.2024
Cena:
3 330,00 Kč
Volná místa:
15 / (5)
On-line přihláška
CCNP Encore Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core FEL

  Obsah kurzu Cisco CCNA Encore Budete připraveni na zkoušku Implementing and…  Více

Přihláška do: 27.05.2024
Výuka od: 13.05.2024
Cena:
7 800,00 Kč
Volná místa:
30 / (0)
On-line přihláška
Kurz CompTIA Nework+ základy síťového inženýrství FEL

  Obsah kurzu CompTIA Nework+ základy síťového inženýrstv…  Více

Přihláška do: 31.08.2024
Výuka od: 03.09.2024
Cena:
55 000,00 Kč
Volná místa:
30 / (0)
On-line přihláška
Celá nabídka

Univerzita třetího věku


Univerzita 3. věku je specifickým, zájmově orientovaným typem celoživotního vzdělávání s cílem osobního rozvoje jedince, nikoli získání vysokoškolského titulu. Základním posláním U3V je zpřístupnění vysokoškolských poznatků, vědomostí a dovedností v oblasti technických I přírodních věd, historie, kultury apod. osobám v postproduktivním věku.

U3V na ČVUT

Univerzita třetího věku je určena zájemcům, kteří mají nárok na starobní důchod nebo jim byl příznán důchod invalidní. Absolventům kurzů a programů U3V vydává ČVUT v Praze osvědčení, jehož předání probíhá po ukončení akademického roku při slavnostním shromáždění v Betlémské kapli. Výše úplaty za kurzy U3V se řídí Směrnicí kvestora Realizace Řádu celoživotního vzdělávání ČVUT.

Nejnovější kurzy

Proměny pražské architektury česky a německy I FA

Kurz je určen všem zájemcům o historickou Prahu, kteří mají zá…  Více

Přihláška do: 21.10.2024
Výuka od: 07.10.2024
Cena:
500,00 Kč
Volná místa:
17 / (4)
On-line přihláška
Proměny pražské architektury česky a francouzsky I FA

Kurz je určen všem zájemcům o historickou Prahu, kteří mají zá…  Více

Přihláška do: 21.10.2024
Výuka od: 07.10.2024
Cena:
500,00 Kč
Volná místa:
15 / (4)
On-line přihláška
Komunikujte s vnoučaty! FEL

Cílem kurzu je seznámit posluchače s programy a internetovými službami, kter…  Více

Přihláška do: 07.10.2024
Výuka od: 23.09.2024
Cena:
700,00 Kč
Volná místa:
14 / (5)
On-line přihláška
Celá nabídka

Kurzy pro zaměstnance


Výkonnost každé organizace je dána výkonností procesů a výkonností lidí, obě výkonnosti jsou na sobě vzájemně závislé. Výkonnost zaměstnanců je řízena nejen pomocí hodnocení a odměňování, ale i jejich rozvojem, např. v oblastech manažerských nebo komunikačních dovedností. Odborní pracovníci vysoké školy zaručují profesionální přístup, efektivní komunikaci, dbají na aktivní zapojení všech zúčastněných. Vzdělávací programy se soustředí na propojení s praxí a využití reálných situací. Úspěšní absolventi tak zvyšují svou výkonnost, konkurenceschopnost, a tím i kvalitu univerzity.

Jste-li zaměstnancem ČVUT, možná máme ten pravý kurz pro Vás. Pro jejich zobrazení se prosím přihlašte.

Přihlásit se

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz