FA_101 Za udržitelnou architekturu

Kód: FA_101
Název: Za udržitelnou architekturu
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 14 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečné setkání (mini prezentace + kolokvium)
Lektor: Ing. arch. Adéla Chmelová (adela.chmelova@fa.cvut.cz), Ing. arch. Pavel Fuchs (fuchspa4@fa.cvut.cz), M.A. Klára Ullmannová (Klara.Ullmannova@cvut.cz), Mgr. Veronika Vicherková (vichever@fa.cvut.cz), Mgr. art. Lucia Mlynčeková (lucia.mlyncekova@fa.cvut.cz)
Garant: Ing. arch. David Seidler (david.seidler@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Základní vzdělání
Anotace:

Nejen okolnosti dnešní doby nutí tvůrce hledat úsporná a šetrná řešení. Lidská výstavba ovlivňujeplanetu i zdraví člověka a určuje kvalitu života. V podzimním kurzu Univerzity třetího věku sezaměříme na ekologické stránky architektury a urbanismu, jejich udržitelnost a vývoj. Ukážeme sipříklady realizací i možnosti transpozice historie v dobu atropocénu.

Struktura:

3.10.Současná udržitelná architektura ve světě

Principy udržitelnosti v architektuře, ohleduplné využívání přírodních zdrojů, novétechnologie i citlivý vztah ke krajině budou dokumentovány příklady aktuální zahraničnítvorby.

10.10.Vývoj udržitelné architektury v ČR

Příklady české tvorby připomenou pionýrské počátky „zelené“ architektury u nás (zejménav ateliéru SIAL), na dalším vývoji po současnost ukážeme, jak domácí architektura postupněpřekonávala zdánlivé dilema, zda stavba má být ekologická nebo krásná.

17.10.Ekologické zájmy české architektury v šedesátých a sedmdesátých letech

I v rigidním stavebním průmyslu se našel způsob, jak inovovat a vytvářet stavby technickypropracované na základě známých i neznámých principů.

24.10.Obecně i konkrétně o spojitosti kulturního dědictví a udržitelnosti na příkladech budov z druhépoloviny 20. století

Přednáška bude pojednávat jak o obecných aspektech spojitostí kulturního dědictví a udržitelnosti, tako konkrétních situacích. Základní pilíře udržitelného rozvoje budou diskutovány na příkladechrekonstrukcí a přestaveb několika budov z druhé poloviny 20. století v různých zemích Evropy.

31.10.Nový život vesnických stavení

Na příkladech transformací budou ukázány přístupy nového využití zemědělských skladovacíchobjektů v rurálním prostředí, jejichž využití je předmětem disertační práce.

7.11.Na pomezí města a krajiny

Okolí sídel je přetvářeno způsobem, který pouze těží z dostupnosti pozemků a jednoduchého zabíráníkrajiny. Jak může být prostředí mezi dvěma světy utvářeno s ohledem na splnění všech potřeb ahodnot obou stran?

14.11.Udržitelné minimum a přírodní síly

Od značných zásahů do prostředí k symbiotickým realizacím. Možnosti holistického návrhu aintegrace poznatků přírodních věd i staletých zkušeností do podoby architektonického díla.

21.11.Závěrečné setkání (mini prezentace + kolokvium)

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 03.10.2022 - 21.11.2022
Místo konání: Praha, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6, posluchárna Krejcar č.111, začátek 14:30h
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

Učební pomůcky a literatura:

První přednáškaGro Harlem Brundtland et al., Naše společná budoucnost, Praha 1991.James Wines, Green Architecture, Köln 2000.Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová (eds.), Estetika udržitelné architekury, Praha2020.San Lee (ed.), Aesthetics of Sustainable Architecture, Rotterdam 2011

Druhá přednáškaPetr Kratochvíl (ed.), Zelená architektura.cz, Praha 2008.Jan Tywoniak, Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další, Praha 2012.

obecně

Suske, P. (2008). Ekologická architektura ve stínu moderny: podstata, principy a mýty. ERA.Co je to udržitelná architektura?: mezinárodní konference pořádaná Ústavem navrhování II naFakultě architektury ČVUT v Praze 11.12.2018. (2018) (přeložil Tereza FENDRYCHOVÁ, přeložilMartina NERADOVÁ). Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze.především příspěvky:Je centrum Prahy udržitelné, Tomáš Vich, s. 78 - 83Fotovoltaika v architektuře a městském prostředí, Martin Čeněk, s. 84 - 95Urbano Gutiérrez, R., & De la Plaza Hidalgo, L. (2020). Elements of sustainable architecture.Routledge, Taylor & Francis Group.Connolly, P., & Southcombe, M., Zari, M. P. (Ed.). (2020). Ecologies design: transformingarchitecture, landscape, and urbanism. Routledge.hlavně kapitoly:9 The new design with nature, Nan Ellin, s. 73 - 7428 There are no sustainable buildings without sustainable people, Fabricio Chicca, s. 239 - 244

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz