FSv_063 Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: FSv_063
Název: Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy
Fakulta / ústav: Fakulta stavební
Rozsah předmětu: 112 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: Prezentace závěrečné práce.
Lektor: Ing. Miloš Lain, Ph.D. (Milos.Lain@fs.cvut.cz), Ing. Miroslav Urban, Ph.D. (miroslav.urban@fsv.cvut.cz), Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. (pavla.dvorakova@fsv.cvut.cz), Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. (frolik@fsv.cvut.cz), Ing. Zuzana Baziková (zuzana.bazikova@fsv.cvut.cz), Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. (zuzana.veverkova@fsv.cvut.cz), doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (kyncl@fel.cvut.cz), doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (michal.kabrhel@fsv.cvut.cz), prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (kabele@fsv.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (kabele@fsv.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Zájem o obor.
Anotace:

Cílem kurzu CŽV je upskilling odborníků, tedy zvyšování kvalifikace v nových profesích v procesu návrhu, realizace a provozu budov. Kurz je zaměřen na problematiku vytápění, větrání a klimatizace budov, zdravotně-technické instalace, měření a regulaci technologických zařízení budov z hlediska energetické náročnosti, kvality prostředí a provoz. V kurzu bude kladen důraz na integraci nových technologií a materiálů vedoucích k dosažení cílů stanovených v EU pro rok 2030 resp. 2050, tzn. bezuhlíková energeticky soběstačná Evropa. V tématech budou mj. probrány otázky spojené s využitím vodíku, čistých zdrojů elektrické energie a tepla, rozvojem infrastruktury potřebné pro využití bezemisních dopravních prostředků a dosažení uhlíkové neutrality. Kurz bude respektovat aktuální požadavky směrnice o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, které začnou platit pro veřejné budovy v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030. Součástí kurzu je i příprava pro vydávání certifikátů SRI (Smart Readiness Indicator), zaměřená na hodnocení budov z hlediska připravenosti na chytrá řešení v souladu s evropskou směrnicí EPBD4. Kurz se bude zabývat i důležitými aspekty, které přesahují energetickou náročnost, a to zdravými podmínkami vnitřního prostředí, přizpůsobením se změně klimatu, inteligentním budovám, požární bezpečností, přístupností pro osoby se zdravotním postižením.

Struktura:

Kurz bude probíhat prezenční blokovou výukou ve formě přednášek, workshopů, konzultací, praktické výuky v laboratoři a samostudia. Celkem se jedná o 92 hodin prezenční  výuky a konzultací a 20 hodin samostudia včetně zpracování závěrečné práce. Výuka se skládá celkem ze šesti dvoudenních bloků rozdělených do dvou semestrů studia.

Zimní semestr 2023:

 • 12. 10. 2023 od 9-16.30h
 • 13. 10. 2023 od 9-15h
 • 09. 11. 2023 od 9-16.30h
 • 10. 11. 2023 od 9-15h
 • 07. 12. 2023 od 9-16.30h
 • 8. 12. 2023 od 9-15h

Letní semestr 2024:

 • 7. 3. 2024 od 9-16.30h
 • 8. 3. 2024 od 9-15h
 • 11. 4. 2024 od 9-16.30h
 • 12. 4. 2024 od 9-15h
 • 16. 5. 2024 od 9-16h
 • 17. 5. 2024 od 9-16h

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Učební materiály pro účastníky budou k dispozici v době konání kurzu.
Termín konání: 12.10.2023 - 17.05.2024
Místo konání: Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
Cena: 27 750,00 Kč
Poznámka:

Kurz je zakončen vydáním osvědčením ve formě certifikátu na základě obhájené závěrečné práce a účasti na prezenční formě výuky. Kurz je dále zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a program je hodnocen 3 kreditními body.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz