MÚVS_654 DVPP - Doplňující didaktické studium angličtiny - online výuka

Kód: MÚVS_654
Název: DVPP - Doplňující didaktické studium angličtiny - online výuka
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 60 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: Závěrečná zkouška podmíněná splněním průběžných úloh. Průběžné úlohy jsou 4 plány hodiny vypracované na základě poznatků získaných během kurzu.
Lektor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D. (Dana.Hankova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Císlerová, Ph.D. (Eva.Cislerova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání
Další vstupní podmínky: Pedagogické vzdělání nebo titul Mgr./Ing. + pedagogické minimum Angličtina na úrovni C1 dle SERRJ
Anotace:

Cyklus metodických webinářů v rozsahu 60 vyučovacích hodin, včetně 2 hodin mikrovyučování a 2 hodin rozboru. Studium bude zakončeno zkouškou, dalším výstupem bude zpracování 4 plánů hodiny na zadané téma v průběhu kurzu. Výuka je online v úterý od 14:30 do 17:45 hod s pauzou.

Jednotlivým tématům budou věnovány 2 vyučovací hodiny (90 minut). Studium se bude uskutečňovat v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Struktura:

Jednotlivá témata kurzu:

1. Úvod do kurzu a cíle jazykového vzdělávání: 2h

 • základní cíle jazykového vzdělávání
 • vztah výukového minima a učebních plánů a programů, Společný evropský referenční rámec pro jazyky

2. Základní přístupy v jazykovém vzdělávání (teaching): 2h

 • výběr metod a přístupů ve výuce jazyka (teaching), úvod do vyučování v ICT prostředí
 • komunikativní výuka cizího jazyka a užívání mateřského jazyka

3. Základní přístupy v jazykovém vzdělávání (learning): 2h

 • klíčové principy osvojování jazyka a učení se (včetně ICT prostředí)
 • specifika věkových skupin, role učitele a žáka (studenta)

4. Plánování hodiny 1: 2h

 • základní problémy a principy plánování hodiny
 • výuka v heterogenních skupinách a skupinách s rozdílnou úrovní jazykových znalostí

5. Plánování hodiny 2: 2h

 • zpracování plánu hodiny: feedback, instrukce
 • používání tabule a názorných pomůcek

6. Prezentace a procvičování mluvnice AJ 1: 2h

 • induktivní a deduktivní prezentace
 • funkční přístupy ke gramatice

7. Prezentace a procvičování mluvnice AJ 2: 2h

 • procvičování mluvnice
 • kontrola porozumění

8. Práce s chybou: 2h

 • příčiny chybování
 • postupy při opravování chyb

9. Prezentace slovní zásoby AJ: 2h

 • základní přístupy, receptivní a produktivní slovní zásoba
 • kontrola porozumění

10. Procvičování slovní zásoby AJ: 2h

 • procvičování slovní zásoby a paměť
 • hry k procvičování slovní zásoby a používání slovníků

11. Výuka výslovnosti a pravopisu AJ 1: 2h

 • výuka výslovnosti AJ: segmentální rysy, slovní přízvuk
 • výslovnost a pravopis, procvičování výslovnosti, hry (drilling)

12. Výuka výslovnosti a pravopisu Jj 2, funkční jazyk a řeč: 2h

 • intonace a linking
 • proměnlivost a dynamika řeči a komunikace, role kontextu

13. Výuka receptivních dovedností - čtení: 2h

 • receptivní dovednosti, struktura a vztahy
 • výuka čtení jako receptivní dovednosti

14. Výuka čtení s ohledem na věkové skupiny: 2h

 • výuka čtení: materiály a analýza s ohledem na věkové skupiny
 • plné využívání textu, techniky čtení

15. Výuka poslechu s ohledem na jazykovou úroveň studentů AJ: 2h

 • rozvoj poslechových dovedností, techniky poslechu
 • práce s přepisem poslouchaného textu

16. Výuka čtení a poslechu: používání autentických textů

 • typy autentických textů k výuce čtení a poslechu a jejich rysy: literatura, písně, videa, časopisy
 • využívání ICT a online prostředí

17. Projekty a jejich využití ve výuce AJ: 2h

 • zásady strukturování projektu, vzorové projekty
 • výuka „kultury“

18. Specifické vzdělávací potřeby a jejich role ve výuce AJ: 2h

 • SVP: typologie a charakteristika
 • dyslexie a dysgrafie

19. Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL): 2h

 • klíčové principy CLIL
 • vytváření a evaluace učebních materiálů CLIL

20. Učební styly a strategie: 2h

 • učební styly a strategie, motivace
 • portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu

21. Formativní hodnocení a feedback: 2h

 • terminologie: assessment, evaluation, feedback; specifika v ICT
 • rozvoj autonomie žáka, autoevaluace

22. Sumativní hodnocení a testování: 2h

 • terminologie a koncepty v oblasti testování, druhy testů
 • tvorba jazykového testu

23. Výuka psaní 1: 2h

 • psaní jako jazyková dovednost
 • dílčí dovednosti v oblasti psaní, řízené psaní

24. Výuka psaní 2: 2h

 • diktát a volné písemný projev
 • feedback k psanému textu

25. Výuka mluvení a kompenzační strategie: 2h

 • dílčí dovednosti v oblasti mluvení, plynulost a přesnost/správnost
 • kompenzační strategie

26. Procvičování dovedností v oblasti mluvení: 2h

 • aktivity k rozvoji dovednosti mluvení
 • úkolově orientovaná (task-based) výuka angličtiny

27. Učební texty a jejich výběr: 2h

 • kritéria pro výběr učebnic
 • doplňkové materiály

28. Informační a komunikační technologie ve výuce AJ: 2h

 • ICT v současném světě a výuce angličtiny
 • Výuka online, zkušenosti účastníků kurzu

29. Mikrovyučování CLIL/ICT: 4h

1-4 prezentace a reflexe (online-individuálně s lektorem) pedagogických dovedností jednotlivých studentů kurzu (dle odevzdaného plánu hodiny)

30. Závěrečná zkouška

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 03.10.2023 - 30.01.2024
Místo konání: Praha, MÚVS ČVUT, Kolejní 2a, Praha 6
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 14:30-18:00, 420 (*s přestávkou)
Cena: 5 950,00 Kč
Poznámka:

Přijetí do kurzu předchází krátký online pohovor.

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz