FJFI_095 MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

Kód: FJFI_095
Název: MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 52 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zápočet a zkouška
Lektor: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (dusan.vopalka@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (dusan.vopalka@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Základní znalosti matematiky a chemie na VŠ úrovni, základy práce na PC.
Anotace:

Kurz je věnován základním metodám vyhodnocování dat získávaných v chemické laboratoři, v technologických provozech a v životním prostředí. Na základě stručného uvedení do teorie pravděpodobnosti a statistiky jsou definovány základní charakteristiky diskrétní a spojité náhodné veličina. U spojité náhodné veličiny jsou probírány základní typy rozdělení pravděpodobnosti, s důrazem na normální rozdělení. Jsou uvedeny důsledky centrálního limitní teorému a diskutovány intervaly spolehlivosti střední hodnoty. Pro vyhodnocování reálných dat jsou probírány a procvičovány principy testování statistických hypotéz, zásady šíření chyb a testování odlehlosti výsledků. Dále jsou vysvětlovány principy lineární regrese, kalibrační úloha a metoda standardního přídavku. Na tyto základní metody navazuje stručné uvedení do analýzy rozptylu, nelineární regrese, neparametrických a robustních metod a dále metody vícerozměrné statistické analýzy (např. principy analýzy hlavních komponent a faktorové analýzy). Ve cvičení se při řešení základních i náročnějších úloh pracuje v prostředí MS Excel, demonstrace složitých metod vyhodnocování experimentálních dat je provedena v MATLABu.

Struktura:

Kurz je věnován základním metodám vyhodnocování dat získávaných v chemické laboratoři, v technologických provozech a v životním prostředí. Na základě stručného uvedení do teorie pravděpodobnosti a statistiky jsou definovány základní charakteristiky diskrétní a spojité náhodné veličina. U spojité náhodné veličiny jsou probírány základní typy rozdělení pravděpodobnosti, s důrazem na normální rozdělení. Jsou uvedeny důsledky centrálního limitní teorému a diskutovány intervaly spolehlivosti střední hodnoty. Pro vyhodnocování reálných dat jsou probírány a procvičovány principy testování statistických hypotéz, zásady šíření chyb a testování odlehlosti výsledků. Dále jsou vysvětlovány principy lineární regrese, kalibrační úloha a metoda standardního přídavku. Na tyto základní metody navazuje stručné uvedení do analýzy rozptylu, nelineární regrese, neparametrických a robustních metod a dále metody vícerozměrné statistické analýzy (např. principy analýzy hlavních komponent a faktorové analýzy). Ve cvičení se při řešení základních i náročnějších úloh pracuje v prostředí MS Excel, demonstrace složitých metod vyhodnocování experimentálních dat je provedena v MATLABu.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Po domluvě s přednášejícím.
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 4 412,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz