FJFI_097 PRAKTIKUM Z DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Kód: FJFI_097
Název: PRAKTIKUM Z DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 3 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Klasifikovaný zápočet
Lektor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti na úrovni předmětů Detekce ionizujícího záření, Jaderná chemie 1 a 2 a Praktika z radiochemické techniky.
Anotace:

V předmětu se studenti prakticky seznámí se základy a principy detekce ionizujícího záření, interakcí ionizujícího záření s hmotou a funkcí a provozními parametry jednotlivých typů detektorů a detekčních sestav, konkrétně s měřením plošiny a mrtvé body GM trubice, optimalizací parametrů při měření gama na scintilační soupravě, statistickým charakterem radioaktivního rozpadu, kapalinovou scintilační spektrometrie včetně měření zářičů alfa a beta, měřením neutronů, stanovením radionuklidů - zářičů gama - ve vzorcích životního prostředí a se spektrometrií záření alfa.

 

Struktura:

Absolventi získají znalosti principů detekce ionizujícího záření a schopnosti správně vybrat a nastavit detekční soustavu pro měření různých typů a energií záření včetně vyhodnocení výsledků.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: 1. J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (aktuální vydání), ČVUT Praha, KJCH. Doporučená literatura: 1. G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 2010 2. W.H. Tait: Radiation detection, Butterworths, 1980 3. W.D.Loveland, D.J. Morrissey, G.T. Seaborg: Modern nuclear chemistry, John Wiley & Sons, New Jersey, 2006.
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 3 250,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz