FJFI_099 PRAKTIKUM Z RADIOANALYTICKÝCH METOD

Kód: FJFI_099
Název: PRAKTIKUM Z RADIOANALYTICKÝCH METOD
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 52 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Klasifikovaný zápočet
Lektor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti a schopnosti na úrovni předmětů Jaderná chemie 1 a 2, Radioanalytické metody, Detekce ionizujícího záření, Praktikum z radiochemické techniky a Praktikum z detekce ionizujícího záření
Anotace:

Laboratorní cvičení je zaměřeno na praktické provedení různých typů radioanalytických metod od stanovení součinů rozpustnosti přes radiometrické titrace až po stanovení různých radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Zahrnuty jsou také substechiometrická zřeďovací, radoimunologická, rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza.

Struktura:

Laboratorní cvičení je zaměřeno na praktické provedení různých typů radioanalytických metod od stanovení součinů rozpustnosti přes radiometrické titrace až po stanovení různých radionuklidů ve vzorcích životního prostředí. Zahrnuty jsou také substechiometrická zřeďovací, radoimunologická, rentgenfluorescenční a neutronová aktivační analýza.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (aktuální vydání), ČVUT Praha. [2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie, (2. vydání), SNTL Praha, 1985. [3] J. Tolgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical chemistry, Ellis Horwood Chichester / J.Wiley & Sons New York / Veda Bratislava, 1989, ISBN: 80-224-0185-4. Doporučená literatura: [1] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (editoři): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1. [2] A.D. Atwood (editor): Radionuclides in the Environment, JohnWiley & Sons, New Jersey, 2010.
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 7 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz