FJFI_101 RADIAČNÍ CHEMIE

Kód: FJFI_101
Název: RADIAČNÍ CHEMIE
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 39 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (vaclav.cuba@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. (vaclav.cuba@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti chemie na úrovni Bc. chemie, absolvování předmětů Jaderná chemie 1 a 2
Anotace:

První část kurzu pojednává o procesech vedoucích ke vzniku primárních přechodných produktů radiolýzy (PPR) při absorpci ionizujícího záření v látkovém prostředí. Dále je zde podán obecný přehled vlastností PPR a jejich reakcí, kterými vznikají konečné stabilní produkty radiolýzy (SPR). Druhá část (systematická radiační chemie) je věnována radiolýze vybraných látkových soustav.

Struktura:

V předmětu jsou detailně probírána témata: Náplň radiační chemie, její odvětví, interakce záření s látkovým prostředím, radiolýza; Primární přechodné produkty radiolýzy (PPR), jejich vznik a vlastnosti; Elektrony produkované ozářením a jejich role při depozici energie záření v látkovém prostředí; Relaxační procesy ve vzbuzených stavech atomů a molekul; Reakce PPR vedoucí ke vzniku stabilních produktů radiolýzy; Stopa ionizující nabité částice a její struktura; Typy radiačně chemických výtěžků, jejich význam a použití; Časová stádia radiolýzy; Kinetické aspekty radiolýzy, Bodensteinův princip a jeho aplikace; Radiolýza plynů: Ionizace vzácných plynů, radiolýza některých prvků a jejich směsí, radiolýza plynných látek; Radiolýza kapalné vody: Mechanismus radiolýzy vody, vlastnosti a reaktivita produktů radiolýzy; Radiolýza vodných roztoků vybraných anorganických látek; Radiolýza vodných roztoků některých organických látek; Radiolýza vybraných kapalných organických látek; Vliv záření na vlastnosti tuhých látek a jejich radiolýza.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] 1. A. Motl: Úvod do radiační chemie, skriptum, 2. vydání, ČVUT, Praha, 2004. [2] J. W. T. Spinks, R. J. Woods: An Introduction to Radiation Chemistry, third edition, John Wiley & Sons, Inc., 1990. Doporučená literatura: [3] J. Bednář: Theoretical Foundations of Radiation Chemistry, Academia Prague, 1990 [4] A. Mozumder: Fundamentals of Radiation Chemistry, Academic Press, 1999
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 3 250,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz