FJFI_103 RADIOANALYTICKÉ METODY

Kód: FJFI_103
Název: RADIOANALYTICKÉ METODY
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 39 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie, absolvování předmětů Jaderná chemie 1 a 2.
Anotace:

V předmětu jsou detailně probírána následující témata: Indikátorové metody, nedestruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků, destruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků, stanovení izotopů radia a radonu, izotopová zřeďovací analýza, radioreagenční metody, metody založené na izotopové výměně, metody koncentračně závislého rozdělení, RIA, radiometrické titrace, aktivační analýza, aktivace termálními neutrony, aktivace neutrony o větší energii, zdroje neutronů, pulsní aktivační analýza, aktivace fotony, aktivační analýza nabitými částicemi, interference v aktivační analýze, radiochemická aktivační analýza, aktivační analýza s měřením zpožděných neutronů, metody založené ne neaktivační interakci jaderného záření, rentgenfluorescenční analýza, PIXE, RBS.

Struktura:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o principech a škále existujících analytických metod využívajících radionuklidů nebo ionizujícího záření pro stanovení stabilních prvků a o metodách stanovení vybraných radioaktivních prvků. Absolventi kurzu získají schopnost zvolit optimální radioanalytickou metodu pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k možnostem pracoviště.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] J. Tölgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical Chemistry, Ellis Horwood Chichester / J. Willey & Sons New York / Veda Bradislava, 1989, ISBN: 80-224-0185-4. [2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie, SNTL Praha, 1985. Doporučená literatura: [3] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1. [4] J. Lehto, X. Hou: Chemistry and analysis of radionuclides, Wiley-VCH Weinheim, 2010, ISBN: 978-3-527-32658-7.
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 3 250,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz