FJFI_105 STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Kód: FJFI_105
Název: STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni. Kurzy Jaderná chemie a Separační metody v radiochemii.
Anotace:

V přednášce jsou posluchači seznámeni s výčtem radionuklidů sledovaných v životním prostředí a jejich výskytem. Jsou probrány typy vzorků, způsob jejich odběru a případná předúprava tak, aby byla zajištěna správnost výsledků a následně i jakost analýz. Pozornost je věnována i jednotlivým instrumentálním měřicím metodám pro přírodní vzorky jako je spektrometrie záření gama a stanovení celkových aktivit alfa a beta. Dále jsou ukázány metody stanovení pro jednotlivé vybrané radionuklidy (izotopy uranu a plutonia, Po-210, Pb-210, Ra-226, Rn-222, H-3, C-14, Kr-85, I-131, Cs-137, Sr-90).

Struktura:

V kurzu získají posluchači znalosti o způsobech odběru a úpravy vzorků z životního prostředí, jejich analýze a zajištění její jakosti. Dále se seznámí s normami a metodami stanovení vybraných radionuklidů. Absolventi budou schopni vybrat a aplikovat vhodnou analytickou metodu pro stanovení určitého radionuklidu v životním prostředí.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] Radionuclides in the Environment, Atwood A.D. (ed.), J.Wiley&Sons, New Jersey, 2010 [2] Measurement of radionuclides in Food and the Environment. A Guidebook. Technical Report Series No. 295, IAEA Vienna, 1989 Doporučená literatura: [1] Veselý K.: Stanovení nízkých aktivit – met. základy. Studie 3-84, ÚISJP, Zbraslav, 1984 [2] Veselý K., Petr I., Šebesta F.: Stanovení nízkých aktivit radionuklidů - vybrané postupy a aplikace. Studie 7-1986, ÚISJP, Praha - Zbraslav, 1986 [3] Loveland W.D., Morrissey D.J., Seaborg G.T.: Modern nuclear chemistry, Wiley, 2006 [4] Handbook of Nuclear Chemistry, Vol.1-5, Vertes A., Nagy S., Klencsár Z. (eds.), Kluwer, 2003
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz