FJFI_107 DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Kód: FJFI_107
Název: DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Znalosti na úrovni kompletního VŠ kurzu fyziky. Znalosti stavby atomu a jeho jádra. Znalosti mechanismů interakce ionizujícího záření s látkovým prostředím.
Anotace:

V kurzu získají posluchači znalosti o principech funkce jednotlivých typů detektorů a o základech zpracování naměřených dat a limitech vyplývajících ze statistického charakteru těchto dat. Absolventi získají schopnost zvolit správný typ detektoru pro konkrétní aplikaci, porozumět výsledkům měření ionizujícího záření a správně zhodnotit jejich statistickou významnost.

Struktura:

V úvodní části kurzu jsou probrány definice, vlastnosti a použití detektorů. V další části jsou podrobně diskutovány jednotlivé typy detektorů - plynové detektory, scintilační detektory, detektory pro vysoké energie, polovodičové detektory a integrující pevnolátkové detektory. V závěru je diskutováno statistické zpracování dat a meze stanovitelnosti a dokazatelnosti.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] J. Gerndt: Detektory ionizujícího záření, ČVUT Praha, 1995. Doporučená literatura: [1] G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 2010. [2] W.H. Tait: Radiation Detection, Butterworths, 1980.
Termín konání: 12.02.2024 - 22.09.2024
Místo konání: Praha
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pondělí: 11:30-13:15, https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a683b59fffb1b45af93b8934333d4d806%40thread.tacv2/conversation (*MS Teams Team-15DIZ-2021)
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz