FJFI_111 Úvod do blokového programování pro pedagogy

Kód: FJFI_111
Název: Úvod do blokového programování pro pedagogy
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 6 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Číslo akreditace: MSMT- 6974/2022-4-413
Instituce, která udělila akreditaci: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Způsob výuky: Seminář
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Bc. Josef Drobný (josef.drobny@cvut.cz), RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Garant: RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (petr.kubera@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je poskytnou pedagogům ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií kompetence v oblasti základů algoritmizace a programování za použití blokově orientovaných programovacích jazyků. Účastníci jsou seznámeni s koncepcí blokově orientovaných schémat, naučí se sestavit program a seznámí se s použitím základních konstrukcí, jako jsou cykly a podmínky. Dále jsou účastníci seznámeni s příklady dobré praxe při využití těchto nástrojů. Kurz je koncipován s dotací šest hodin, a je rozdělen do dvou na sebe navazujících bloků po třech hodinách. Výuku provede dvoučlenný tým lektorů, z důvodu vyrovnání rozdílů ve znalostech dané problematiky mezi jednotlivými posluchači kurzu.

Blok I: hodinová dotace 3 hodiny. První blok představuje úvod, kde se účastníci seznámí s použitím on-line nástroje Makecode. Probíraná témata:

  • Práce s uživatelským rozhraním
  • Vlastnosti a funkce základních bloků
  • Proměnné, operátory, výrazy a použití podmínek
  • Tvorba cyklů.

Ilustrace použití výše uvedeného probíhá na příkladech, kde jsou vytvářeny jednoduché programy.

Blok II: hodinová dotace 3 hodiny. Druhý blok probíhá za použití platformy micro:bit včetně doplňkového rozšiřujícího vybavení. Zde je primárně cíleno na rozvoj algoritmizace a dekompozici postupu řešení problému na dílčí kroky. Zároveň změnou problémové domény dochází k seznámení s principy fungování HW. Probíraná témata:

  • Práce s uživatelským rozhraním, použití emulátoru
  • Čidla a senzory zařízení, jejich ovládání
  • Tvorba vlastních uživatelských funkcí
  • Ladění a krokování programu.

Použité nástroje: MakeCode: https://makecode.microbit.org/

Tento kurz reaguje na požadavek Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2017, upraven leden 2021 vytvořeným MŠMT. https://rvp.cz

Struktura:

Zahájení v 9 hodin

Výuka proběhne ve dvou 3hodinnových blocích

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Termín konání: 21.05.2024 - 21.05.2024
Místo konání: Děčín, budova ČVUT Děčín, Pohraniční 1, 1.patro, chodba C
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 09:00-16:00, PL1
Cena: 700,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz