MÚVS_961 Studium pro výchovné poradce sk. 3

Kód: MÚVS_961
Název: Studium pro výchovné poradce sk. 3
Fakulta / ústav: Masarykův ústav vyšších studií
Rozsah předmětu: 250 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Číslo akreditace: MSMT- 1477212022-2-468
Instituce, která udělila akreditaci: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, IČO: 68407700, RID: 2188 sídlem: Kolejní 2a, 160 00 Praha 6
Způsob výuky: Přednáška, cvičení a laboratoře
Způsob ukončení: Písemná závěrečná práce
Způsob ukončení - upřesnění: Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před zkušební komisí.
Lektor: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (eva.sirova@cvut.cz), doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. (David.Vanecek@cvut.cz)
Garant: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (eva.sirova@cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské magisterské vzdělání
Další vstupní podmínky: pro absolventy magisterských studijních učitelských programů s minimálně dvouletou pedagogickou praxí
Anotace:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do působení výchovného poradce na základních a středních školách. Vzdělávací program pro výchovné poradce reaguje na aktuální potřeby školské praxe, které souvisejí s rozvíjením profesní kompetence učitele – výchovného poradce. Zahrnuje systematický rozvoj znalostí z psychologie osobnosti, vývojové, sociální, poradenské a školní psychologie, které pak tvoří základ, na kterém jsou budovány praktické dovednosti. Těm je při vzdělávání výchovných poradců věnována podstatná pozornost. Proto je také součástí vzdělávacího programu výcvik sociálních a komunikačních dovedností učitele potřebných pro jednání se žákem i jeho rodiči. Vedle toho se zaměřuje i na vlastní prožívání výchovného poradce. Součástí programu jsou i základní psychohygienické aspekty učitelského povolání a dovednosti podporující odolnost učitele. Prostor je věnován i individuálním konzultacím.

Struktura:

1.Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie

Současný poradenský systém je zakotven jak v relevantních psychologických, tak i pedagogických teoriích. Zdůrazněny budou behaviorální, humanistické i kognitivní směry v psychologii i v pedagogice. Současně tento systém staví jak na tradici domácí, tak i zkušenostech zahraničních. Připomenuty budou historické i současné trendy v rozvoji poradenství. Budou rozebrány i vzájemné vztahy a ovlivňování poradenského a školského systému. Analyzována bude odborná logika, se kterou je budován poradenský systém v ČR.

Celková hodinová dotace: 6

                2.Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb

Základní prostředí, ve kterém působí výchovný poradce i východisko veškeré jeho činnosti, představuje škola. Kapacita i odborné zaměření a kompetence výchovného poradce nedovolují, aby zvládal veškeré potřebné činnosti. Je proto nezbytné, aby ve spolupráci s vedením školy vypracoval strategii a plán vlastních poradenských aktivit a současně naplánoval využití a spolupráci s dalšími články poradenského systému.

Celková hodinová dotace: 12

                3.Právní rámec výkonu poradenské činnosti

Činnosti poradenských zařízení jsou pevně ukotveny v právním systému ČR. Frekventanti budou podrobně seznámeni s relevantními předpisy, které bezprostředně určují strukturu i fungování pedagogicko-psychologického poradenství v ČR, současně orientačně i s dalšími předpisy, které se jejich činnosti dotýkají. Rovněž bude odkázáno na předpisy jiných resortů, které i jen nepřímo ovlivňují jejich působení nebo jejich znalost může napomoci odborníkům k lepšímu využití bohaté sítě existujících služeb i institucí a tím zlepšit péči o klienta.

Celková hodinová dotace: 12

                4.Osobnost výchovného poradce – specifika role výchovného poradce ve školním prostředí

Zkušenosti jednoznačně ukazují, že o úrovni výchovného poradenství na škole rozhoduje zejména osobnost výchovného poradce, jeho osobní vlastnosti, odborné kompetence, mravní profil. Je proto velmi důležité, aby si výchovný poradce ujasnil vlastní pozici, možnosti vlastního působení, spolupráce s dalšími odborníky a institucemi, ale i formální požadavky na výkon profese.

Hodinová dotace: 16

  1. Školní třída, její vedení a diagnostika

Zatímco při poradenství mimo školu je zpravidla základní „jednotkou“ zkoumání a intervence jedinec, ve škole je často cílovým předmětem třída. Jde o velmi efektivní způsob realizace poradenství ve škole. Výchovný poradce proto musí nabýt znalosti ze sociální psychologie, diagnostiky i intervence na úrovni skupiny. Podstatné jsou v této souvislosti otázky managementu třídy.

Hodinová dotace: 20

                6.Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Rodiče mají základní zodpovědnost za dítě danou zákonem. Bez dobré spolupráce s nimi, je ohroženo jak vzdělání dítěte, tak i samotný poradenský proces. Výchovný poradce musí porozumět jak společenské podmíněnosti fungování rodiny, tak musí zvládat postupy komunikace a kooperace s rodinou. Důležité je porozumění rodinám se specifickými potřebami.

Hodinová dotace: 16

                7.Základní dovednosti vedení poradenské komunikace

Základ každé poradenské aktivity tvoří vztah mezi poradcem a klientem. Ten je naplňován v interakci jednotlivých aktérů poradenství. Jeho významnou součást tvoří konkrétní komunikační dovednosti výchovného poradce.

Hodinová dotace: 16

                8.Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specifika podpory žáků se zdravotním postižením

Výchozí termíny speciální pedagogiky, integrace, inkluze, vytváření inkluzivního prostředí třídy a školy. V posledních dvaceti letech i v České republice převládá tendence integrovat jedince se speciálními vzdělávacími potřebami (zpočátku především zdravotně postižené) do hlavního proudu školství. Výchovný poradce všech typů škol musí být seznámen s problematikou zejména zdravotního a sociálního znevýhodnění, specifiky poradenského přístupu k těmto jedincům, se speciálními diagnostickými a intervenčními metodami a postupy, institucemi, které jsou pro pomoc těmto jedincům určeny. Nezanedbatelnou část této skupiny představují i jedinci s mimořádným nadáním. Důležitá je rovněž podpora jedinců obou částí spektra.

Hodinová dotace: 26

                9.Kariérové poradenství

Kariérové poradenství představuje podstatnou část náplně činnosti výchovného poradce. Přestože začíná už vstupem do základní školy, pokračuje rozhodováním o vzdělávání ve specializovaných třídách, víceletých gymnáziích, těžiště spočívá v rozhodování o další kariéře na konci povinné školní docházky. Významnou pozornost z hlediska kariérového poradenství si zasluhují specifické skupiny populace jako jsou např. jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozornost bude věnována jak samotnému procesu, tak i začlenění specifické otázky kariérového poradenství do širších společenských souvislostí.

Hodinová dotace: 16

                10.Základní diagnostické metody a intervenční techniky poradenské práce ve škole

Diagnostika, tedy rozpoznání a porozumění, představuje základ veškeré činnosti výchovného poradce ve škole. Pro výchovného poradce je důležité metodologické zázemí pedagogické a psychologické diagnostiky. Výchovný poradce bude seznámen se základními postupy pedagogické diagnostiky a rovněž s vybranými technikami psychologické diagnostiky. Bez efektivní intervence by však zůstala činnost výchovného poradce na půli cesty. Proto bude seznámen s emblematickými postupy intervence ve škole. Diagnostické metody jsou součástí jednotlivých témat.

Hodinová dotace: 40

                11.Žák v kontextu služeb výchovného poradce

Nároky na profesní připravenost výchovného poradce jsou dány šíří problematiky, kterou musí na jednotlivých stupních a typech škol řešit. Výchovný poradce bude seznámen s relevantními tématy vývojové a sociální psychologie, rovněž s vybranými problémy psychopatologie dítěte, žáka a rodiny.

Hodinová dotace: 24

                12.Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Vzhledem k tomu, že naplněním cílů působení výchovného poradce jsou maximální vzdělávací výsledky u všech žáků školy dosahované v bezpečném a podporujícím prostředí, je důležité permanentně monitorovat, jak jsou tyto cíle naplňovány. Řešeny budou jak otázky monitorovacích kritérií, tak metod sběru dat i spolupráce jednotlivých složek systému.

Hodinová dotace: 16

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: - sylaby jednotlivých přednášek - využívání služby knihovny ČVUT v Praze, která je zapojena do národních (NUŠL ) a mezinárodních struktur (BASE , OpenDOAR , OpenAIRE , CORE),
Termín konání: 20.09.2024 - 30.06.2026
Místo konání: Praha, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Cena: 29 400,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz