FA_163 Itálie nejen z jazykového hlediska I

Kód: FA_163
Název: Itálie nejen z jazykového hlediska I
Fakulta / ústav: Fakulta architektury
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška a seminář
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: kolokvium
Lektor: PaedDr. Naděžda Bonaventurová (Nadezda.Bonaventurova@cvut.cz)
Garant: PhDr. Kateřina Valentová (katerina.valentova@fa.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Nižší střední vzdělání
Další vstupní podmínky: Kurz je určen novým studentům. Vstupní znalosti italského jazyka nejsou požadovány, zájem o dějiny umění a umělecké památky vítán. Rozvrh bude upřesněn.
Anotace:

 

Kurz pro začátečníky se skládá z 12 přednášek/seminářů, kde se spolu virtuálně projdeme po zajímavých kulturních památkách, i méně známých. Součástí kurzu bude i nejzákladnější slovní zásoba a konverzační obraty potřebné pro turistiku.

Jde o devadesátiminutový seminář. Rozvrh bude upřesněn před zahájením semestru na základě dohody s účastníky, které bude lektorka Paed.Dr. Naděžda Bonaventurová předem kontaktovat.

Struktura:

 

1) Úvod do studia. Jazyk: italská výslovnost. Tématická část: stručná informace o italských regionech a jejich odlišnostech, souvislosti s kulturní historií.

2)  Jazyk: členy a jejich funkce, rod podstatných jmen. Téma: Sicílie za Saracénů, Normanů.

3)  Jazyk: struktura věty, tvorba pádu předložkami, podstatné a přídavné jméno. Téma- Fridrich II Hohenstaufen- historická situace, cesta k císařské koruně, počátek vlády a její výjimečnost.

4)   Časování sloves 1. třídy. Fridrich a křížové výpravy, konflikt s papežstvím, významní učenci na jeho dvoře- skládačka kultur.

5)  Časování sloves 1. třídy. Sicilská básnická škola jako počátek italské literatury.

6) Jazyk: tvorba vět, množné číslo členu, podstatného a přídavného jména. Románská katedrála ve městě Troia jako spleť kulturních vlivů otištěná v kameni.

7)  Přivlastňovací zájmena, časování sloves druhé a třetí třídy, četba jednoduchého textu o Itálii. Castel del Monte – architektura, geometrie stavby.

8)  Castel del Monte- symbolika a hypotézy o reálné funkci stavby- kontext a srovnání s dalšími stavbami pevnostního charakteru. Castel del Monte a voda- cesta k fyzické a duchovní očistě.

9)  Číslovky základní, datum, dny v týdnu. Rodina, rodinní příslušníci.  Symbolika románských katedrál-postavení umělce v románské době- Theofilus a jeho traktát.

10)  Rodina, zájmy. Tvorba rozkazu. Podlaha katedrály v Otrantu.

11)  Vánoční zvyky, historické koledy. Diskuze o probíraných tématech. Shrnutí- kořeny, z nichž vyrůstala sicilská «protorenesance». Konec vlády Fridricha II, přenos kulturních vlivů na sever.

12) Čistě jazyková konzultační lekce pro účastníky, kteří potřebují doplnit a upřesnit některé probrané části gramatiky.

 

 

 

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Vše, co potřebujete k psaní poznámek. Učební materiály upřesní vyučující..
Termín konání: 23.09.2024 - 09.12.2024
Místo konání: Praha, budova FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna bude upřesněna
Cena: 500,00 Kč
Poznámka:

 

Výuka se bude konat v FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, učebna a den budou upřesněny.

 

 

Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz