FJFI_048 CHEMIE PROSTŘEDÍ A RADIOEKOLOGIE

Kód: FJFI_048
Název: CHEMIE PROSTŘEDÍ A RADIOEKOLOGIE
Fakulta / ústav: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Rozsah předmětu: 26 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Jazyk výuky: Čeština
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Způsob ukončení - upřesnění: Zkouška
Lektor: Ing. Helena Filipská (helena.filipska@fjfi.cvut.cz)
Garant: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (dusan.vopalka@fjfi.cvut.cz)
Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Další vstupní podmínky: Posluchači by měli znát základní chemické discipliny v rozsahu bakalářského studia chemie.
Anotace:

První část přednášky se zabývá obecnými problémy životního prostředí, vlivem lidské činnosti na ně a možnostmi péče o ně. Dále jsou probrány vlastnosti a složení jednotlivých sfér biogeosféry, přírodní procesy v nich, biogeochemické cykly látek a radioaktivita prostředí. Následuje popis zdrojů a druhů znečišťování biogeosféry, šíření, chemické reakce a účinky kontaminantů v prostředí a rozbor problémů radioekologie.

Struktura:

V kurzu získají posluchači základní znalosti o chemii životního prostředí včetně procesů a důsledků znečišťování prostředí činností člověka. Seznámí se též s problematikou radioaktivity v životním prostředí a s radioekologií. Absolvent získá schopnost chápat souvislosti mezi jevy a problémy v životním prostředí a zapojit se do jejich podrobnějšího studia s využitím chemických a jaderně chemických metod, které si osvojí v ostatních přednáškách.

Získaný doklad: Osvědčení o absolvování
Učební pomůcky a literatura: Povinná literatura: [1] P. Beneš, J. Novotná: Chemie a radiační hygiena prostředí, ČVUT Praha, 1998. Doporučená literatura: [2] S.E.Manahan: Fundamentals of Environmental Chemistry, CRC Press 2008.
Termín konání: 19.09.2022 - 12.02.2023
Místo konání: Praha
Cena: 2 150,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání ČVUT cvut@cvut.cz