FJFI_103 RADIOANALYTICKÉ METODY

Code: FJFI_103
Name: RADIOANALYTICKÉ METODY
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 39 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Zkouška
Lecturer: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: prof. Ing. Jan John, CSc. (jan.john@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Other prerequsites: Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie, absolvování předmětů Jaderná chemie 1 a 2.
Annotation:

V předmětu jsou detailně probírána následující témata: Indikátorové metody, nedestruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků, destruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků, stanovení izotopů radia a radonu, izotopová zřeďovací analýza, radioreagenční metody, metody založené na izotopové výměně, metody koncentračně závislého rozdělení, RIA, radiometrické titrace, aktivační analýza, aktivace termálními neutrony, aktivace neutrony o větší energii, zdroje neutronů, pulsní aktivační analýza, aktivace fotony, aktivační analýza nabitými částicemi, interference v aktivační analýze, radiochemická aktivační analýza, aktivační analýza s měřením zpožděných neutronů, metody založené ne neaktivační interakci jaderného záření, rentgenfluorescenční analýza, PIXE, RBS.

Structure:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o principech a škále existujících analytických metod využívajících radionuklidů nebo ionizujícího záření pro stanovení stabilních prvků a o metodách stanovení vybraných radioaktivních prvků. Absolventi kurzu získají schopnost zvolit optimální radioanalytickou metodu pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím k možnostem pracoviště.

Document: Certificate
Teaching aids: Povinná literatura: [1] J. Tölgyessy, M. Kyrš: Radioanalytical Chemistry, Ellis Horwood Chichester / J. Willey & Sons New York / Veda Bradislava, 1989, ISBN: 80-224-0185-4. [2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie, SNTL Praha, 1985. Doporučená literatura: [3] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1. [4] J. Lehto, X. Hou: Chemistry and analysis of radionuclides, Wiley-VCH Weinheim, 2010, ISBN: 978-3-527-32658-7.
Date: 12.02.2024 - 22.09.2024
Venue: Praha
Price: 3 250,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz