FJFI_105 STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Code: FJFI_105
Name: STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Department: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
Duration in hours: 26 lesson hours
Form of study: Full-time
Instruction language: Czech language
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Mode of completion detail: Zkouška
Lecturer: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Supervisor: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz)
Minimum educational requirement: Vysokoškolské bakalářské vzdělání
Other prerequsites: Kompletní kurz chemie na bakalářské úrovni. Kurzy Jaderná chemie a Separační metody v radiochemii.
Annotation:

V přednášce jsou posluchači seznámeni s výčtem radionuklidů sledovaných v životním prostředí a jejich výskytem. Jsou probrány typy vzorků, způsob jejich odběru a případná předúprava tak, aby byla zajištěna správnost výsledků a následně i jakost analýz. Pozornost je věnována i jednotlivým instrumentálním měřicím metodám pro přírodní vzorky jako je spektrometrie záření gama a stanovení celkových aktivit alfa a beta. Dále jsou ukázány metody stanovení pro jednotlivé vybrané radionuklidy (izotopy uranu a plutonia, Po-210, Pb-210, Ra-226, Rn-222, H-3, C-14, Kr-85, I-131, Cs-137, Sr-90).

Structure:

V kurzu získají posluchači znalosti o způsobech odběru a úpravy vzorků z životního prostředí, jejich analýze a zajištění její jakosti. Dále se seznámí s normami a metodami stanovení vybraných radionuklidů. Absolventi budou schopni vybrat a aplikovat vhodnou analytickou metodu pro stanovení určitého radionuklidu v životním prostředí.

Document: Certificate
Teaching aids: Povinná literatura: [1] Radionuclides in the Environment, Atwood A.D. (ed.), J.Wiley&Sons, New Jersey, 2010 [2] Measurement of radionuclides in Food and the Environment. A Guidebook. Technical Report Series No. 295, IAEA Vienna, 1989 Doporučená literatura: [1] Veselý K.: Stanovení nízkých aktivit – met. základy. Studie 3-84, ÚISJP, Zbraslav, 1984 [2] Veselý K., Petr I., Šebesta F.: Stanovení nízkých aktivit radionuklidů - vybrané postupy a aplikace. Studie 7-1986, ÚISJP, Praha - Zbraslav, 1986 [3] Loveland W.D., Morrissey D.J., Seaborg G.T.: Modern nuclear chemistry, Wiley, 2006 [4] Handbook of Nuclear Chemistry, Vol.1-5, Vertes A., Nagy S., Klencsár Z. (eds.), Kluwer, 2003
Date: 12.02.2024 - 22.09.2024
Venue: Praha
Price: 2 150,00 CZK
Portal of Lifelong learning at CTU ČVUT cvut@cvut.cz